คู่มือการพิมพ์ศิลปนิพนธ์  ประจำปีการศึกษา 2563

1.แบบขออนุมัติสอบหัวข้อศิลปนิพนธ์ (ศก.01)

2.แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (ศก.02-1 )

3.แบบขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (ศก.02-2 )

3.แบบขอสอบความก้าวหน้า(ศก.03)

4.แบบขอสอบป้องกันศิลปนิพนธ์ (ศก.04 )

เอกสารการนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา (ลำดับที่ตามชื่อแบบฟอร์ม)

๑.แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาสหกิจศึกษา (สก-๐๑)

๒.แบบเสนองานสหกิจศึกษา (สก-๐๒)

๓.ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (สก-๐๓)

๔.ใบคำร้องขอความอนุเคราะห์ (สก-๐๔)

๕.แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา (สก-๐๕)

๖.สัญญาเข้ารับการปฎิบัติงาน (สก-๐๖)

๗.แบบแจ้งรายละเอียดปฏิบัติงาน (สก-๐๗)

๘.แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สก-๐๘)

๙.แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (สก-๐๙)

๑๔.แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (สก-๑๔) นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย

๑๔.แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (สก-๑๔) ออกแบบนิเทศศิลป์

๑๕.แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับผู้นิเทศงาน (สก-๑๕)

๑๙.แบบอนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ(สก.๑๙)

เอกสารการนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝึกงาน (ลำดับที่ตามชื่อแบบฟอร์ม)

๑.แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาฝึกงาน (สก-๐๑)

๒.แบบเสนองานสำหรับฝึกงาน (สก-๐๒)

๓.ใบสมัครงานสำหรับฝึกงาน (สก-๐๓)

๔.ใบคำร้องขอความอนุเคราะห์ (สก-๐๔)

๕.แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาฝึกงาน (สก-๐๕)

๑๔.แบบประเมินผลนักศึกษาฝึกงานฤดูร้อน

สมุดฝึกงาน (ภาควิชาทัศนศิลป์)

1.คำนำ สารบัญ สมุดบันทึกการฝึกงาน
2.ปก สมุดบันทึกการฝึกงาน
3.สมุดบันทึกการฝึกงาน

รายชื่อสถานประกอบการ สำหรับฝึกงาน ปีการศึกษา 2560

1.รายชื่อสถานประกอบการ สาขาวิชาจิตรกรรม

2.รายชื่อสถานประกอบการ สาขาวิชาดนตรีสากล

3.รายชื่อสถานประกอบการ สาขาวิชาประติมากรรม

4.รายชื่อสถานประกอบการ สาขาวิชาศิลปะไทย

5.รายชื่อสถานประกอบการ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

6.รายชื่อสถานประกอบการ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

7.รายชื่อสถานประกอบการ สาขาวิชาออกแบบภายใน

รายชื่อสถานประกอบการ สำหรับฝึกงาน ปีการศึกษา 2561

1.รายชื่อสถานประกอบการ สาขาวิชาจิตรกรรม

2.รายชื่อสถานประกอบการ สาขาวิชาดนตรีสากล

3.รายชื่อสถานประกอบการ สาขาวิชาประติมากรรม

4.รายชื่อสถานประกอบการ สาขาวิชาศิลปะไทย

5.รายชื่อสถานประกอบการ สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์

6.รายชื่อสถานประกอบการ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

7.รายชื่อสถานประกอบการ สาขาวิชาออกแบบภายใน

รายชื่อสถานประกอบการ สำหรับสหกิจ ปีการศึกษา 2560

1.รายชื่อสถานประกอบการ สหกิจศึกษา (สาขานวัตกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย)

2.รายชื่อสถานประกอบการ สหกิจศึกษา (สาขาออกแบบนิเทศศิลป์)

รายชื่อสถานประกอบการ สำหรับสหกิจ ปีการศึกษา 2561

1.รายชื่อสถานประกอบการ สหกิจศึกษา (สาขานวัตกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย)

2.รายชื่อสถานประกอบการ สหกิจศึกษา (สาขาออกแบบนิเทศศิลป์)

เอกสารสำหรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สำเนาของ 2. ใบลาป่วย ลากิจ

สำเนาของ 3. ใบขอแจ้งกำหนดการสอบสอนและเสนอผลงาน

สำเนาของ 4. แบบบันทึกการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สำเนาของ 5. บ.ปช.1 แบบประเมินข้อมูลเบื้องต้น

สำเนาของ 6. บ.ปช.2 แบบประเมินการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

สำเนาของ 8. บ.ปช.4 แบบประเมินการวิจัยในชั้นเรียน

สำเนาของ 9. บ.ปช.5 แบบประเมินการจัดทำรายงานผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน

สำเนาของ 10. บ.ปช.6 แบบประเมินการปฏิบัติตน

สำเนาของ 11. บ.ปช.7 แบบประเมินการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู

สำเนาของ 12. บ.ปช.8 แบบสรุปผลการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สำหรับอาจารย์นิเทศก์)

สำเนาของ 13. บ.ปช.9 แบบสรุปผลการประเมินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สำหรับครูพี่เลี้ยง)

สำเนาของ 14. ตัวอย่างหนังสือรับรองการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

แบบฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับการศึกษา (สำหรับนักศึกษา)

1 ใบรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
10 แบบขอลงทะเบียนเรียนวิชาที่มีค่าระดับคะแนน F
11 แบบขอผ่อนผันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
12 แบบลาพักการศึกษาและขอกลับเข้าศึกษา
13 แบบเปิดรายวิชาประจำปี ภาคการศึกษา
14 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป
2 ใบคำร้องทั่วไป
3 ใบคำร้อง ลาป่วย ลากิจส่วนตัว
4 ใบคำร้องขออนุญาตสอบ
5 แบบขอลงทะเบียน – ชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า
6 แบบเพิ่ม – ถอนวิชาเรียน
7 แบบคำร้องเทียบโอนผลการเรียน
8 แบบขอลงทะเบียนเรียน เน้น (Regrade)
9 แบบคำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) (สำหรับนักศึกษา)