ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา