สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน แผนปฏิบัติราชการคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

NameSizeHits
NameSizeHits
1.สรุปผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (Key Results – KR) และค่าเป้าหมาย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565454.4 KiB36
2.สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 1 ต.ค. 64 - 30 มี.ค 65126.7 KiB28
3.รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ 1 ต.ค. 64 - 30 มี.ค. 65226.2 KiB20
4.แผนดำเนินโครงการปี 2565291.9 KiB17
5.งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 75.4 KiB31
6.งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ งบประมาณเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2565 295.3 KiB21

 

 

รายงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2565

NameSizeHits
NameSizeHits
01.โครงการเผยแพร่ผลงานศิลปนิพนธ์ทางทัศนศิลป์ ศิลปะการออกแบบ นาฏศิลป์ และดนตรี5.1 MiB24
02.โครงการการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงานเข้าสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้88.5 KiB19
03.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ2.9 MiB61
04.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ (KM)1.3 MiB28
05.โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะศิลปกรรมศาสตร์4.0 MiB26
06.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non –Degree) กลุ่มศิลปกรรม ดนตรี และนาฎศิลป์1.5 MiB18
07.โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากร1.7 MiB18
08.โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะศิลปกรรมศาสตร์5.8 MiB21
09.โครงการจัดทำวารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ออนไลน์340.0 KiB15
10.โครงการสัมมนาทัศนศิลป์และการออกแบบและนาฏศิลป์ศึกษา359.4 KiB25
11.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการขอทุนวิจัยภายนอกและเทคนิค การนำงานวิจัย งานสร้างสรรค์นำไปใช้ประโยชน์สำหรับบุคลาการสายวิชาการ8.7 MiB18
12.โครงการจิตอาสารวมใจพัฒนาพื้นที่สีเขียวคณะศิลปกรรมศาสตร์4.8 MiB27