แจ้งอาจารย์/เจ้าหน้าที่ทุกท่าน

เรื่อง การปรับปรุง/เพิ่มหน้าเอกสารดาวห์โหลด ไปยังส่วนงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยท่านสามาถเข้าใช้งานได้ผ่านทางเมนูของแต่ละฝ่าย ดังนี้