1. สาขาวิชาศิลปศึกษา 

รายละเอียดหลักสูตร 

2. สาขาวิชาจิตรกรรม 

รายละเอียดหลักสูตร 

3. สาขาวิชาทัศนศิลป์

รายละเอียดหลักสูตร 

4. สาขาวิชาศิลปะไทย

รายละเอียดหลักสูตร