ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารทุนงานวิจัย/สร้างสรรค์

27/04/2022

ประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ งบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ 2566

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประกาศรั […]
14/09/2021

ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้สร้างสรรค์ สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 15-23 กันยายน 2564

ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้สร้ […]
19/08/2021

ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมการวิเคราะห์และประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบจากงานวิจัย ในวันจันทร์ที่ 30 ส.ค. 64

ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยเข […]
09/08/2021

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 1.ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 2.ทุนวิจัยเฉพาะทาง 3.ทุนต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยี 4.ทุนวิจัยสถาบัน

สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับ […]
09/08/2021

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย หรือโครงการบริการวิชาการ/โครงการทั่วไป ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรั […]
04/08/2021

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 6 ผลงาน ผลงาน “ของประดับตกแต่ง” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้ยื่นขอสิทธิบัตร ตั้งแต่ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 และได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 – 30 ตุลาคม 2570

คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงควา […]
04/08/2021

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมจันทร์ ดาวเดือน อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลงาน “โคมไฟ” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้ยื่นขอสิทธิบัตร ตั้งแต่ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 และได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 – 28 พฤษภาคม 2572

คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงควา […]
04/08/2021

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยขอให้ผู้สนใจส่งข้อเสนอโ […]
13/05/2021

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณรายได้ 2565