ข่าวสารและกิจกรรม

02/06/2023

ภาพกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมการบริหารและปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ระหว่างที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

25/05/2023

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการบริหารและ ปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2566

24/05/2023

ขอเชิญนักศึกษาตรวจสุขภาพประจำปี 2566 (ชั้นปีที่ 2 – 5) วันที่ 7 – 15 สิงหาคม 2566 เวลา 08.00 น. -16.00 น. ณ หอประชุมราชมงคลธัญบุรี

19/05/2023

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมส่งผลงานเข้าประกวดใน โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปีงบประมาณ 2566

09/05/2023

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รอบโควตาพิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์ รอบ 2

21/04/2023

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

22/03/2023

ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว ในรอบสอบตรง (วุฒิ ปวช.) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566

22/03/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบตรง (วุฒิ ปวช.) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 สำหรับกลุ่มที่เลือกเป็นอันดับ 2

12/05/2023

กิจกรรมร้อนนี้มีนันทนาการเพื่อลูกรัก 2566 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์นันทนาการ เติมฝัน ปันสุข ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดโดย กรมพลศึกษา

03/04/2023

เชิญชวนนักศึกษาที่ลงสมัครเข้าอบรมภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว เข้าร่วมอบรมได้ที่ ห้อง 2407 ชั้น 4 อาคาร 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566

31/03/2023

ภาพการประชุมบุคลากรก่อนปิดภาคการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น.

29/03/2023

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝึกงาน ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี และภาควิชาทัศนศิลป์ พุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 14.30 น.

11/05/2023

ขอแสดงความยินดีกับ นักแสดงและดนตรี คณะร่มบัวสวรรค์ นักศึกษาภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ผ่านการคัดเลือกคณะนักแสดงการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทาน

28/04/2023

นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เข้ารับรางวัล “นริศรานุวัดติวงศ์ ประจำปี 2566” นักศึกษาผู้มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 ณ ตำหนักปลายเนิน

24/04/2023

ขอแสดงความยินดีกับ นายจารุกิตติ์ คำพรมมา นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะไทย ที่ได้รับรางวัล นริศรานุวัดติวงศ์ ประจำปี 2566

24/04/2023

ขอแสดงความยินดีกับ นายนพพร บุญย่านซื่อ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (ปี่ใน) ที่ได้รับรางวัล นริศรานุวัดติวงศ์ ประจำปี 2566

08/02/2023

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วัชราพร ศรีสุข ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

08/12/2022

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งนภา สุวรรณศรี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

03/08/2021

ขอแสดงความยินดีบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

31/03/2021

ขอแสดงความยินดีบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

26/04/2023

ประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ งบประมาณรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2567

27/04/2022

ประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ งบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ 2566

14/09/2021

ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้สร้างสรรค์ สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 15-23 กันยายน 2564

19/08/2021

ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมการวิเคราะห์และประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบจากงานวิจัย ในวันจันทร์ที่ 30 ส.ค. 64

25/05/2023

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการบริหารและ ปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2566

15/05/2023

โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

28/04/2023

ครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) สำหรับบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ โรงแรมเครือวัลย์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท&สปา จังหวัดนครปฐม วันที่ 26-27 เมษายน 2566

03/04/2023

เชิญชวนนักศึกษาที่ลงสมัครเข้าอบรมภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว เข้าร่วมอบรมได้ที่ ห้อง 2407 ชั้น 4 อาคาร 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566

26/04/2022

เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The 2022 National and International Conference of The National Intitute of Development Administration : NIC – NIDA)

20/01/2022

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 11

20/01/2022

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2565

06/01/2022

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

02/06/2023

ภาพกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมการบริหารและปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ระหว่างที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

15/05/2023

โครงการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

12/05/2023

กิจกรรมร้อนนี้มีนันทนาการเพื่อลูกรัก 2566 วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์นันทนาการ เติมฝัน ปันสุข ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดโดย กรมพลศึกษา

05/05/2023

การร่วมประชุมสัมนา ศึกษาดูงานและจดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเครือข่ายทางด้านศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566

09/09/2021

ไทยรัฐ (2 ก.ย. 64) หัวข้อข่าว มุมข้าราชการ: ศาสตราจารย์ล่าสุด

02/09/2021

เดลินิวส์ 24 ส.ค. 64 หัวข้อข่าว คอลัมน์: เดลินิวส์วาไรตี้: เล่าความงาม ‘วิจิตร’ เส้นสีในงานจิตรกรรม

02/09/2021

เดลินิวส์ (16 ส.ค. 64) ชื่อหัวข้อข่าว คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มทร.ธัญบุรี สอนเขียนลายสไบมอญ

02/09/2021

posttoday.com (26 ก.ค. 64) ชื่อหัวข้อข่าว มทร.ธัญบุรี ‘สอนเขียนลายสไบมอญ’ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านกระแชง

10/03/2023

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการเรียนการสอนรามราฆพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21/02/2023

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่องการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการเรียนการสอนรามราฆพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16/11/2022

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่องยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการเรียนการสอนรามราฆพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07/11/2022

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่องการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการเรียนการสอนรามราฆพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

“ ศิลปกรรมศาสตร์นำความรู้สู่การพัฒนา
สร้างรากฐานความเป็นไทย ”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มุ่งมั่นสร้างนวัตกรและบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพอย่างแท้จริง
มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านศิลปวัฒนธรรม
บนพื้นฐานของเทคโนโลยีนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างภาคภูมิใจ

สถิตที่น่าสนใจ ของคณะฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 2565

13

สาขา


6

อาคาร


1749

นักศึกษา


114

บุคลากร


154

ผลงานวิจัย


ปีงบประมาณ 2565