13

สาขา


1749

นักศึกษา


81

อาจารย์


6

อาคาร


154

ผลงานวิจัย


ปีงบประมาณ 2565

สรุปข้อมูลเมื่อวันที่
21 ก.พ. 65

parallax background

“คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานของเทคโนโลยีนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

22/06/2022

ประกาศ การประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการลิฟต์โดยสารที่รื้อถอดฯ จำนวน 2 ชุด

16/03/2022

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี

14/03/2022

ประกาศการประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการประจำปีงบประมาณ 2560 รายการเครื่องปรับอากาศที่รื้อถอดฯ จำนวน 94 เครื่อง

21/02/2022

ขอเชิญลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ ATK วันซ้อมย่อย อาคารยิมเนเซียม เวลา 07.30 น.

20/06/2022

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างชื่อเสียง หลักสูตร กศ.ม.ศิลปศึกษา

01/06/2022

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมลูกทุ่งราชมงคลธัญบุรี นักศึกษาภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภททีม ได้รับถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เนื่องในงาน 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 12

01/06/2022

ขอแสดงความยินดีกับ นายพันแสน รักษากูล นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย เนื่องในงาน 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 12

01/06/2022

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปูริดา มาประสพ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง

03/08/2021

ขอแสดงความยินดีบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

31/03/2021

ขอแสดงความยินดีบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

18/02/2021

ขอแสดงความยินดีบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

23/12/2020

ขอแสดงความยินดีบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

27/04/2022

ประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ งบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ 2566

14/09/2021

ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้สร้างสรรค์ สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 15-23 กันยายน 2564

19/08/2021

ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมการวิเคราะห์และประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบจากงานวิจัย ในวันจันทร์ที่ 30 ส.ค. 64

09/08/2021

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 1.ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 2.ทุนวิจัยเฉพาะทาง 3.ทุนต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยี 4.ทุนวิจัยสถาบัน

11/10/2021

โครงการฝึกอบรมทักษะทางอาชีพที่จะนำไปสู่การจ้างงานของเจเนเรชั่น (Junior Software Developer: JSD)

20/08/2021

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อสร้างคนคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑

02/08/2021

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non – Degree ) กลุ่มศิลปกรรม ดนตรี และนาฏศิลป์ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

02/08/2021

โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 23-24 มิถุนายน 2564

26/04/2022

เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The 2022 National and International Conference of The National Intitute of Development Administration : NIC – NIDA)

20/01/2022

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 11

20/01/2022

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2565

06/01/2022

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

21/06/2022

ภาพกิจกรรมการจัดงานโครงการวิจัย ทุ่งหลวงรังสิต : พลวัตทางวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี วันที่ 17 มิถุนายน 2565

14/03/2022

ภาพบรรยากาศ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

14/03/2022

ภาพบรรยากาศการซ้อมใหญ่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34

14/03/2022

ภาพบรรยากาศการซ้อมย่อย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34

09/09/2021

ไทยรัฐ (2 ก.ย. 64) หัวข้อข่าว มุมข้าราชการ: ศาสตราจารย์ล่าสุด

02/09/2021

เดลินิวส์ 24 ส.ค. 64 หัวข้อข่าว คอลัมน์: เดลินิวส์วาไรตี้: เล่าความงาม ‘วิจิตร’ เส้นสีในงานจิตรกรรม

02/09/2021

เดลินิวส์ (16 ส.ค. 64) ชื่อหัวข้อข่าว คอลัมน์: แวดวงอุดมศึกษา: มทร.ธัญบุรี สอนเขียนลายสไบมอญ

02/09/2021

posttoday.com (26 ก.ค. 64) ชื่อหัวข้อข่าว มทร.ธัญบุรี ‘สอนเขียนลายสไบมอญ’ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านกระแชง

23/11/2021

ประกาศการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเขียนแบบงานออกแบบภายใน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11/09/2020

ประกาศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการของคณะศิลปกรรมศาสตร์

31/08/2020

ประกาศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

09/10/2019

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

parallax background

green-university3-01

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

บริการอื่นๆ สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี