22 กุมภาพันธ์ 2020

ขอเชิญชมการแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวดนตรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 (Recital Concert 2019) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญช …

ขอเชิญสถานศึกษาตอบแบบสอบถามการสำรวจความต้องการเข้ารับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์

ขอเชิญสถานศึกษาตอบแบบสอบถ …

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมชมการแสดงผลงานการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์ทางด้านนาฏศิลป์ และดนตรี ในระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม พ.ศ.2563

  ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ …