ข่าวสารและกิจกรรม

20/03/2024

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ

19/03/2024

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ งบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ 2568

15/03/2024

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ

20/03/2024

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ

19/03/2024

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ งบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ 2568

15/03/2024

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน กรณีพิเศษ

13/03/2024

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา เรื่อง หลักเกณฑ์และกำหนดการสรรหาหัวหน้าภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี

11/03/2024

ขอเชิญชมผลงานการแสดงศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

18/12/2023

ประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการรับนักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2566 ณ เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

16/10/2023

การแสดงสร้างสรรค์ ชุด นวัตภูษา (ผ้า) ใยกล้วย นักวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี วันที่ 20 – 22 กันยายน 2566

24/07/2023

คณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 46 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

04/03/2024

คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพาย ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2566

04/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชวิศา ปะอิกูล ได้รับการคัดเลือก เข้ารับการพิจารณารางวัลนรัศรานุวัดติวงศ์ สาขานาฏศิลป์ไทย (ละครพระ)

04/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปุญญิศา อ่อนสมสวย ได้รับการคัดเลือก เข้ารับการพิจารณารางวัลนรัศรานุวัดติวงศ์ สาขาดุริยางค์ไทย (ซอด้วง)

04/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐฌา บุญมา ได้รับการคัดเลือก เข้ารับการพิจารณารางวัลนรัศรานุวัดติวงศ์ สาขาศิลปไทย

28/09/2023

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อชิตา เทพสถิตย์ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

28/09/2023

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สิลัง สุพวงแก้ว ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

28/06/2023

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พิสิษฐ์ บัวงาม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์

28/06/2023

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นริศรา พันธ์ุธาดาพร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ อนุสาขาวิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์

19/03/2024

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ งบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ 2568

26/04/2023

ประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ งบประมาณรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2567

27/04/2022

ประกาศรับข้อเสนอ โครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ งบประมาณรายได้คณะ ประจำปีงบประมาณ 2566

14/09/2021

ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้สร้างสรรค์ สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 15-23 กันยายน 2564

17/07/2023

อบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Universal Design Packaging (บรรจุภัณฑ์เอื้ออาทรปวงชน ) สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

15/06/2023

ภาพกิจกรรมโครงการแสดงผลงานนิทรรศการคณาจารย์ หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 12 มิถุนายน – 6 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมศาลาอยุธยา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

12/06/2023

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางศิลปะเพิ่อส่งเสริมคุณค่างานศิลปะของคณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. ถึง 21.00 น. ณ หอศิลปกรรม FAG ART GALLERY

25/05/2023

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมการบริหารและ ปรับปรุงหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2566

26/04/2022

เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The 2022 National and International Conference of The National Intitute of Development Administration : NIC – NIDA)

20/01/2022

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2565

06/01/2022

งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565

08/03/2024

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการและองค์ประกอบการแสดงโขน ณ อาคารเรียนรู้เรื่องโขน จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 7 มีนาคม 2567

06/03/2024

หารือความร่วมมือด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลการทางการศึกษาในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 6 มีนาคม 2567

05/03/2024

การแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต (โกฮับ ไล้เลี่ยว) ในรายการ 360 องศานิวโชว์ วันที่ 5 มีนาคม 2567

04/03/2024

นักศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA BANGKOK) กรุงเทพมหานคร วันที่ 1 มีนาคม 2567

02/09/2021

เดลินิวส์ 24 ส.ค. 64 หัวข้อข่าว คอลัมน์: เดลินิวส์วาไรตี้: เล่าความงาม ‘วิจิตร’ เส้นสีในงานจิตรกรรม

10/03/2023

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการเรียนการสอนรามราฆพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21/02/2023

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่องการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการเรียนการสอนรามราฆพ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16/11/2022

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่องยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการเรียนการสอนรามราฆพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07/11/2022

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่องการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องปฏิบัติการเรียนการสอนรามราฆพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

“ ศิลปกรรมศาสตร์นำความรู้สู่การพัฒนา
สร้างรากฐานความเป็นไทย ”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มุ่งมั่นสร้างนวัตกรและบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพอย่างแท้จริง
มุ่งสร้างสรรค์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านศิลปวัฒนธรรม
บนพื้นฐานของเทคโนโลยีนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างภาคภูมิใจ

สถิตที่น่าสนใจ ของคณะฯ

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 2565

13

สาขา


6

อาคาร


1749

นักศึกษา


114

บุคลากร


154

ผลงานวิจัย


ปีงบประมาณ 2565