11 เมษายน 2020

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติจัดกิจกรรมการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2562 และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษา 3/2562 อันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุระจิตร แก่นพิมพ์ อาจารย์ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล ข้าราชการดีเด่นแห่งปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย …