1. สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

รายละเอียดหลักสูตร  

2.สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

รายละเอียดหลักสูตร

3.สาขาวิชาออกแบบภายใน

รายละเอียดหลักสูตร

4. สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย

รายละเอียดหลักสูตร