ที่อยู่

  • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
    39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110
  • 0 2549 3278

  • https://www.facebook.com/Fineart.rmutt/

  • www.fa.rmutt.ac.th

ช่วงเวลาเปิดทำการ

ติดต่อประสานงานได้ที่อาคารสำนักงานคณบดีชั้น 2
หรือส่งพัสดุและเอกสารได้อาคารสำนักงานคณบดีชั้น 1 โต๊ะเจ้าหน้าที่ รปภ.

  • 8.30 น.- 16.30 น.

  • ปิดทำการ

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

ช่วงสถานะการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส Covid - 19

ศ.ดร.สมพร ธุรี

คณบดี

086 697 8327


ผศ.ดร.ถาวรดา จันทนะสุต

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

081 834 5762


ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรรังสี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

089 893 3499


ผศ.มาโนช บุญทองเล็ก

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

093 595 9898ติดต่อสำนักงานคณบดี