ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารฝึกอบรม/สัมมนา

31/07/2022

โครงการเสริมศักยภาพความเป็นนวัตกร ด้านนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษารุ่น 4

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ […]
24/07/2022

โครงการเสริมศักยภาพความเป็นนวัตกร ด้านนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษารุ่น 3

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ […]
17/07/2022

ภาพกิจกรรมโครงการเสริมศักยภาพความเป็นนวัตกร ด้านนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา รุ่นที่ 2 วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพกิจกรรมโครงการเสริมศักย […]
11/07/2022

ภาพกิจกรรมโครงการเสริมศักยภาพ ความเป็นนวัตกร ด้านนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

28/06/2022

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมศักยภาพความเป็นนวัตกร ด้านนวัตกรรม และสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา

ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วม […]
11/10/2021

โครงการฝึกอบรมทักษะทางอาชีพที่จะนำไปสู่การจ้างงานของเจเนเรชั่น (Junior Software Developer: JSD)

โครงการฝึกอบรมทักษะทางอาชี […]
20/08/2021

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อสร้างคนคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑

หลักสูตรที่ 1 “อ.ที่ […]
02/08/2021

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non – Degree ) กลุ่มศิลปกรรม ดนตรี และนาฏศิลป์ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

02/08/2021

โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 23-24 มิถุนายน 2564