ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา