ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับรางวัลของบุคลากร/นักศึกษา

29/06/2022

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาท จำนวน 11 ทุน โดย กองทุนพระครู

28/06/2022

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชวิศา ปะอิกูล ได้รับเกียรติบัตรนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น GPA 3.97 ประจำปีการศึกษา 2564

20/06/2022

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างชื่อเสียง หลักสูตร กศ.ม.ศิลปศึกษา

01/06/2022

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมลูกทุ่งราชมงคลธัญบุรี นักศึกษาภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภททีม ได้รับถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เนื่องในงาน 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 12

01/06/2022

ขอแสดงความยินดีกับ นายพันแสน รักษากูล นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย เนื่องในงาน 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 12

01/06/2022

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปูริดา มาประสพ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง

30/05/2022

ขอแสดงความยินดีกับ นายทิตย์ พันธ์โน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 นวัตกรรมสร้างสรรค์และศิลปกรรม จำนวน 2 รางวัล

30/05/2022

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 นวัตกรรมสร้างสรรค์และศิลปกรรม จำนวน 2 รางวัล

30/05/2022

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สมพร ธุรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 นวัตกรรมสร้างสรรค์และศิลปกรรม จำนวน 2 รางวัล