ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

              รับผิดชอบการบริหารหลักสูตร โดยเน้นเทคนิคการปฏิบัติวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เกิดทักษะวิชาชีพ  เน้นด้านการสอนทั้งศึกษาทั่วไป และทางวิชาชีพ ให้ความสำคัญทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญวิชาชีพ  เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากร บัณฑิต และสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ รวมทั้งประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมมาพัฒนาสังคม และประเทศชาติ ที่สนองต่อความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความชำนาญ สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ครู อาจารย์ วิทยากรฝึกอบรม ศิลปิน นักวิชาการ นักศิลปวัฒนธรรม และประกอบอาชีพอิสระ ทางด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ขับร้องทั้งไทยและสากล ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อีกทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

เพลงประจำภาควิชา

                  นอกจากนี้ได้กำหนดให้มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกงาน และฝึกสหกิจ ในหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในระหว่างเรียนและปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นเวลา 1 ปี เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างประสบการณ์ และรู้จักแก้ปัญหาในการทำงานจริงเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปะบัณฑิต หรือหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ดังนี้

สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงแผน พ.ศ.2564)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงแผน พ.ศ.2563)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงแผน พ.ศ.2563)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุงแผน พ.ศ.2563)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560