ข้อมูลสถานประกอบการสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะศิลปกรรมศาตร์

NameSizeHits
NameSizeHits
2022-02-21-18 ข้อมูลสถานประกอบการ 2564586.4 KiB172

เอกสารการนิเทศก์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

NameSizeHits
NameSizeHits
1. แบบขออนุมัติการออกนิเทศนักศึกษา (สก ๑๐) สำหรับนักศึกษาฝึกงาน304.5 KiB41
2. แบบแจ้งยืนยันการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ สำหรับนักศึกษาฝึกงาน285.5 KiB39
3. แบบบันทึกการนิเทศนักศึกษา (สก ๑๓) สำหรับนักศึกษาฝึกงาน298.5 KiB44
ขั้นตอนการพิจารณาและอนุมัตินักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู173.6 KiB36
ขั้นตอนการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทาง168.5 KiB46
ขั้นตอนการอนุมัตินักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ172.8 KiB37
ตัวอย่าง แบบขออนุมัติการออกนิเทศนักศึกษา210.1 KiB29
ตัวอย่าง แบบบันทึกการนิเทศนักศึกษา (สก ๑๓)169.1 KiB40
ตัวอย่าง แบบแจ้งยืนยันการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน100.8 KiB39
ตัวอย่าง ใบสำคัญรับเงิน68.0 KiB25
แบบขออนุมัติการออกนิเทศนักศึกษา304.5 KiB21
แบบบันทึกการนิเทศนักศึกษา (สก ๑๓) สำหรับอาจารย์298.0 KiB23
แบบพิจารณาคุณสมบัตินักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครู (สก ๐๑)207.6 KiB21
แบบฟอร์มการเสนอชื่อแต่งตั่งการฝึกประสบการณ์วิชีพครู และการนิเทศ69.2 KiB30
แบบแจ้งยืนยันการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์285.0 KiB29
ใบสำคัญรับเงิน13.5 KiB33
ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนการนิเทศนักศึกษา42.6 KiB25