SF : รางวัลบุคลากร
20/06/2022

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างชื่อเสียง หลักสูตร กศ.ม.ศิลปศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยา […]
30/05/2022

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 นวัตกรรมสร้างสรรค์และศิลปกรรม จำนวน 2 รางวัล

                 คณะศิลปกร […]
30/05/2022

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สมพร ธุรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 นวัตกรรมสร้างสรรค์และศิลปกรรม จำนวน 2 รางวัล

                 คณะศิลปกร […]
26/04/2022

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับรางวัล “บทความดีเด่น” ผลงานวิจัย เรื่อง “เกล้ง”

นายพัฒนพงษ์ วัฒนาการ นายกร […]
12/04/2022

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตท์ อิงทร์คง เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น”คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ด้านสร้างสรรค์สุนทรียะ ศิลปะ”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงควา […]
01/03/2022

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อนันท์พร เอี่ยมชาญบรรจง ที่ได้รับรางวัล GOLD PRIZE CREATIVE COMPOSITION

คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงควา […]