Art gallery of Faculty of Fine and Applied Arts

หอศิลป์

4148541486

สูจิบัตินิทรรศการผลงานคณาจารย์ครั้งที่ 9 ปี 2564

นิทรรศการผลงานคณาจารย์

สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์


ณ หอศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันที่ 26 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2564

สูจิบัตินิทรรศการ แบบประเมินนิทรรศการ

หอศิลป์

e-book online

สูจิบัตินิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์ในรูปแบบ e-book บน browser
อ่าน e-book
คณาจารย์91 – Copy

กำหนดการ

กำหนดการนิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์ครั้งที่ 9 รูปแบบออนไลน์ ด้วย Microsoft Teams วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ดูกำหนดการ

ห้องนิทรรศการ 1

หอศิลป์ราชมงคลธัญบุรี


พื้นที่ที่ใช้ในการประกอบกิจจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรม เป็นพื้นที่ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างสรรค์ การจรรโลง การอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของประเทศชาติให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์สู่สาธารณะที่กว้างขวางต่อไป โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกได้ใช้พื้นที่และโอกาสนี้ในการแสดงเผยแพร่สิ่งที่ดีงามทางศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกที่ประเมินค่ามิได้ ให้ก่อกำเนิดและถูกบันทึกไว้จาก ณ สถานที่แห่งนี้

แผนการดำเนินงาน และพัฒนา

ห้องนิทรรศการ1 (หอศิลป์) คณะศิลปกรรมศาสตร์

คลิกที่นี่

ตารางการใช้พื้นที่แสดงงาน

หอศิลปกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ติดต่อ

ผศ.ธนเดธ วรวงษ์   โทร 081-441-1829

ผศ.สุรพันธ์ จันทนะสุด  โทร 089-962-6848ผลงานคณาจารย์PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_009
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_010
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_011
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_012
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_013
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_014
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_015
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_027
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_026
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_025
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_024
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_023
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_022
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_021
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_020
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_019
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_018
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_017
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_016
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_028
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_029
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_030
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_031
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_032
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_033
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_034
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_035
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_036
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_037
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_038
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_039
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_051
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_050
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_049
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_048
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_047
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_046
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_045
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_044
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_043
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_042
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_041
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_040
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_052
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_053
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_054
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_055
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_056
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_057
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_058
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_059
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_060
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_061
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_062
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_063
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_064
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_065
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_066
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_067
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_068
PlayPause
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_009
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_010
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_011
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_012
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_013
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_014
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_015
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_027
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_026
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_025
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_024
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_023
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_022
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_021
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_020
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_019
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_018
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_017
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_016
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_028
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_029
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_030
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_031
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_032
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_033
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_034
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_035
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_036
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_037
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_038
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_039
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_051
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_050
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_049
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_048
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_047
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_046
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_045
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_044
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_043
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_042
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_041
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_040
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_052
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_053
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_054
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_055
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_056
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_057
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_058
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_059
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_060
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_061
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_062
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_063
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_064
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_065
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_066
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_067
PDF สูจิบัติแสดงงานคณาจารย์ครั้งที่1 ปี 2563_068
previous arrow
next arrow