ภาพกิจกรรม
31/07/2022

โครงการเสริมศักยภาพความเป็นนวัตกร ด้านนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษารุ่น 4

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ […]
24/07/2022

โครงการเสริมศักยภาพความเป็นนวัตกร ด้านนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษารุ่น 3

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ […]
17/07/2022

ภาพกิจกรรมโครงการเสริมศักยภาพความเป็นนวัตกร ด้านนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา รุ่นที่ 2 วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพกิจกรรมโครงการเสริมศักย […]
11/07/2022

ภาพกิจกรรมโครงการเสริมศักยภาพ ความเป็นนวัตกร ด้านนวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา รุ่นที่ 1 วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

28/06/2022

ภาพการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565

ประชุมบุคลากรสายวิชาการและ […]
21/06/2022

ภาพกิจกรรมการจัดงานโครงการวิจัย ทุ่งหลวงรังสิต : พลวัตทางวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี วันที่ 17 มิถุนายน 2565