sriwarin_lerdwilai
07/12/2021

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี

01/12/2021

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี

23/11/2021

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี

09/08/2021

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 1.ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 2.ทุนวิจัยเฉพาะทาง 3.ทุนต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยี 4.ทุนวิจัยสถาบัน

สถาบันวิจัยและพัฒนาเปิดรับ […]
09/08/2021

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย หรือโครงการบริการวิชาการ/โครงการทั่วไป ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดรั […]
04/08/2021

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

โดยขอให้ผู้สนใจส่งข้อเสนอโ […]