ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบกองทุนส่งเสริมงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 1.ทุนพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 2.ทุนวิจัยเฉพาะทาง 3.ทุนต่อยอดและถ่ายทอดเทคโนโลยี 4.ทุนวิจัยสถาบัน