ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมโครงการอบรมการวิเคราะห์และประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบจากงานวิจัย ในวันจันทร์ที่ 30 ส.ค. 64