บุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์รวมใจสวมใส่ผ้าไทยในทุกวันศุกร์