ประกาศ และระเบียบงานวิจัย

การเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย

ขั้นตอนการการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์

ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2564 (17 พ.ค.64)

ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารเงินอุดหนุนวิจัยและข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินอุดหนุนวิจัย พ.ศ.2561 (26 ธ.ค.61)

ประกาศ มทร.ธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การปิดโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ.2559 (8 เม.ย.59)

ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ พ.ศ.2559 (30 พ.ย.59)

ระเบียบ มทร.ธัญบุรี ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ.2561 (26 ธ.ค.61)

จรรยาบรรณวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติ (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน DRMS (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.))

ขั้นตอนการปิดโครงการในระบบ DRMS (สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี)

การขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย/งานสร้างสรรค์

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยคณะศิลปกรรมศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี

เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินและค่าสมนาคุณการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ พ.ศ.2564 (17 มิ.ย.64)

เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินและค่าสมนาคุณการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2563 (18 ก.พ.63)  

เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินและค่าสมนาคุณการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 (5 ส.ค.62)

เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินและค่าสมนาคุณการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 (15 ก.พ.62)

เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินและค่าสมนาคุณการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (16 มี.ค.61)

เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินและค่าสมนาคุณการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 (9 มิ.ย.60)

เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินและค่าสมนาคุณการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2560 (9 พ.ค.60)

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ  พ.ศ.2559 (16 พ.ค.59)

เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าสมนาคุณโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2562  (30 เม.ย.62)