โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non – Degree ) กลุ่มศิลปกรรม ดนตรี และนาฏศิลป์ วันที่ 25 มิถุนายน 2564