โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 23-24 มิถุนายน 2564