ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อสร้างคนคุณภาพในศตวรรษที่ ๒๑