แบบฟอร์มที่ใช้ในการเบิกจ่ายโครงการวิจัย/สร้างสรรค์

หมายเหตุ : สามารถใช้แบบฟอร์มเดียวกันโดยเปลี่ยนชื่อทุน

1. แบบ วจ.1

2. แผนเบิกจ่ายเงิน (ตัวอย่าง 50,000 บาท)

3. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย

4. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินในโครงการวิจัย

5. บันทึกข้อความขอแจ้งการใช้เงินอุดหนุนโครงการวิจัย

6. บันทึกข้อความขออนุมัติขยายเวลาและรายงานความก้าวหน้า(รายงานคณะ)

7. รายงานความก้าวหน้าและปิดโครงการ (รายงานสถาบันวิจัยและพัฒนา)

8. รายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (วจ.2)

9. บันทึกข้อความขอส่งมอบสิ่งประดิษฐ์

10. บันทึกข้อความขอนำส่งเงินและดอกเบี้ยคืนโครงการวิจัย

11. แบบสรุปผลโครงการวิจัย งบรายได้คณะ (IRD07-08)

12. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

13. แบบฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

14. บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างผู้ช่วยนักวิจัย

15. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดซื้อ

16. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดจ้างเหมา

–  จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการประเมินผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ (ครั้งละไม่เกิน 3,000 บาทต่อโครงการ)

–  จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการประเมินโครงการหรือตรวจสอบเครื่องมือ (ไม่เกิน 3 คน ต่อโครงการ)

17. แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย (สถาบันวิจัยและพัฒนา) (1 ก.ค.64)

18. แบบคำขอรับเงินรางวัลที่ได้รับการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2563(สถาบันวิจัยและพัฒนา)(1 ก.ย.63)

19. เอกสารโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน มทร.ธัญบุรี

20. เอกสารโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ งบประมาณรายได้คณะ คณะศิลปกรรมศาสตร์