งานวิจัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีหน้าที่ในการประสานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการส่งคำขอรับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของนักวิจัย ก่อนนำส่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) เพื่อให้นักวิจัยเกิดความคล่องตัวในการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญางานวิจัยของนักวิจัย/นักสร้างสรรค์  

 

 

โดยนักวิจัยสามารถดาวโหลดเอกสาร “ทรัพย์สินทางปัญญา” ได้ดังนี้

  • 01 แบบฟอร์มคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ [Download]

  • 02 แบบฟอร์มคำขอสิทธิบัตรออกแบบ [Download]

  • 03 แบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ [Download]