ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์

 

คณบดี

 

รองคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี

หัวหน้าภาควิชา

หัวหน้าสำนักงานคณบดี