ประกาศ การประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการลิฟต์โดยสารที่รื้อถอดฯ จำนวน 2 ชุด