ขอแสดงความยินดีกับ นายพันแสน รักษากูล นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย เนื่องในงาน 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 12