ภาพกิจกรรมการจัดงานโครงการวิจัย ทุ่งหลวงรังสิต : พลวัตทางวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี วันที่ 17 มิถุนายน 2565