ประกาศการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเขียนแบบงานออกแบบภายใน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)