โครงการฝึกอบรมทักษะทางอาชีพที่จะนำไปสู่การจ้างงานของเจเนเรชั่น (Junior Software Developer: JSD)