ประกาศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการของคณะศิลปกรรมศาสตร์