ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการของคณะศิลปกรรมศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)