การวิจัย

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยปี 2550 1. นายรัตนฤทธิ์  จันทรังสี งานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาการเตรียมพื้นที่ผ้าใบเพื่อเขียนภาพสีฝุ่น 2. ผศ.ดร.รจนา  สุนทรานนท์  และ  ผศ.คำรณ  สุนทรานนท์ งานวิจัยเรื่อง  การอนุรักษ์และสืบทอดโขน (ผู้หญิง) ให้แก่เยาวชน 3. ผศ.บุญเรือง  สมประจบ งานวิจัยเรื่อง  ขังทัณฑสถานบำบัดพิเศษชาย  คลองห้า จังหวัดปทุมธานี 4. ผศ.บุญเรือง  สมประจบ งานวิจัยเรื่อง  การสร้างเรือสำเภาไทยจำลองและการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ในจังหวัดปทุมธานี 5. ผศ.วาสนา  เจริญวิเชียรฉาย งานวิจัยเรื่อง  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา  กระดาษสับปะรด และกระดาษตะขบ 6. นางสาวปวีณา  บุญปาน …

View page »

ผลงานสร้างสรรค์

ศิลปิน ผลงาน DOWNLOAD ผศ.ธนา  เหมวงษา 1.  ความงามของสี จังหวะ ช่องว่าง ในธรรมชาติ DOWNLOAD ผศ.รัตนฤทธิ์  จันทรรังสี 1.   ชุดผ้าสี DOWNLOAD 2.   ชุดทิวทัศน์ DOWNLOAD 3.   ชุดวัด DOWNLOAD 4.   ชุดสีน้ำ DOWNLOAD 5.   ชุดหุ่นนิ่ง DOWNLOAD อ.สมพร  ธุรี ผลงาน   DOWNLOAD ผศ.ไกรสร  ประเสริฐ 1. นิทรรศการบันทึก “ศิลปกรรมหลังความตาย” DOWNLOAD 2. …

View page »

องค์ความรู้งานวิจัย/สร้างสรรค์

  ผศ.ธนา  เหมวงษา คูนบานที่คลองหก อ.สุจินันท์  ดาวเดือน จับไม้ไผ่มาใส่บรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องหอม    

View page »

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Page 1 of 11